Gimnazjum2014

Idź do spisu treści

Menu główne

Gimnazjum
55-320 Malczyce
ul. Szkolna 6
tel.71 3179520
fax.713179520

E-mail: gimnazjum.malczyce@wp.pl

Sekretariat do dyspozycji codziennie
w godzinach 7.30-15.30

 

G i m n a z j u m rozpoczęło działalność 1 września 1999 r. w budynku przy Szkole Podstawowej w Malczycach. Obecnie jest osiem oddziałów klasowch.
Dyrektorem placówki od momentu jej powstania - 1 września 1999 r. - jest mgr Helena Zabrzewska.
 

A K T U A L N O Ś C I ...

 
 
 
 
 

Dyrektor Gimnazjum w Malczycachw ramach realizacji projektu II/9.1.2/B/13 „Pewnym krokiem w lepszą  przyszłość” w ramach POKL – Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w związku z realokacją środków na prowadzenie zajęć dodatkowych uczniów.

w dniu 23 lipca 2014 r.
ogłasza nabór ofert na stanowiska:1.  Nauczyciel języka polskiego na czas 36 tygodni, do realizacji łącznie 108  godzin w ramach umowy zlecenia.
W ramach projektu planuje się zorganizować zajęcia dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, ukierunkowane na kształcenie czytania ze zrozumieniem, poprawności zapisu pod względem  interpunkcyjnym kształcące umiejętności ortograficzne.


2.  Nauczyciel języka polskiego na czas 36 tygodni, do realizacji łącznie 108  godzin w ramach umowy zlecenia.

  W ramach projektu planuje się zorganizować zajęcia dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami ze zdiagnozowaną dysleksją. Podczas zajęć przy pomocy różnych środków dydaktycznych uczniowie będą usprawniać analizator wzrokowy, słuchowy, koordynację wzrokowo - ruchową, zdolności grafomotoryczne, ortograficzne, czytanie ze zrozumieniem.

3.  Nauczyciel psycholog na czas 36 tygodni, do realizacji łącznie 36  godzin w ramach umowy zlecenia.
W ramach projektu planuje się zorganizować zajęcia dodatkowe dla uczniów dotyczące wzmacniania własnej motywacji, radzenia sobie ze stresem i emocjami.

4.  Nauczyciel matematyki na czas 36 tygodni, do realizacji łącznie 72  godziny w ramach umowy zlecenia.
W ramach projektu planuje się zorganizować zajęcia dla uczniów chcących poznać nowe obszary matematyki i informatyki.

5.  Nauczyciel języka angielskiego na czas 36 tygodni, do realizacji łącznie 36  godzin w ramach umowy zlecenia.
W ramach projektu planuje się zorganizować zajęcia doskonalące umiejętności językowe. Uczniowie będą słuchać, tłumaczyć teksty, rozwijać komunikację w języku angielskim, poznawać literaturę anglojęzyczną.
6.  Nauczyciel języka niemieckiego na czas 36 tygodni, do realizacji łącznie 36  godzin w ramach umowy zlecenia.
W ramach projektu planuje się zorganizować zajęcia doskonalące umiejętności językowe. Uczniowie będą słuchać, tłumaczyć teksty, rozwijać komunikację w języku niemieckim.

7.  Doradca zawodowy na czas 36 tygodni, do realizacji łącznie 72  godziny w ramach umowy zlecenia.
W ramach projektu działać będzie Szkolny Ośrodek Kariery, w ramach którego będzie indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty dotyczące właściwej ścieżki kształcenia i określenia własnych predyspozycji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do 6 sierpnia 2014 r. do godziny 1000  na adres Gimnazjum w Malczycach     ul. Szkolna 6,   55-320 Malczyce z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko  …………….w celu realizacji projektu - Pewnym krokiem w lepszą  przyszłość.

Uwaga! Dokumenty, które wpłyną do Gimnazjum w Malczycach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego