Regulamin działania Samorządu - Gimnazjum 2015

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulaminy
Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Malczycach
R o z d z i a ł I
Rada Samorządu Uczniowskiego
Ustanawia się Radę Samorządu Uczniowskiego jako organ kierujący bieżącą działalnością
samorządu uczniowskiego.
Rada Samorządu Uczniowskiego podlega bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich uczniów
szkoły jako samorządowi uczniowskiemu.
Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku szkolnym.
Kadencja Rady trwa 1 rok.
W skład Rady wchodzi 4 uczniów z wyboru i obligatoryjnie przewodniczący samorządów
klasowych.
R o z d z i a ł II
Zasady wybierania organów samorządu uczniowskiego
określonych w rozdziale I
Do przeprowadzenia wyboru organów Samorządu Uczniowskiego powołuje się komisję
wyborczą w składzie ;
- dyrektor gimnazjum
- opiekun samorządu
- dwóch uczniów ze szkoły podstawowej /kl.VI /
- przewodniczący samorządów klasowych wyłonionych drogą losowania.
Kandydatów należy zgłaszać do końca maja. Kandydatami mogą być uczniowie kl. 2 i 3
/poza pierwszym rokiem istnienia gimnazjum/ , których zachowanie nie budzi zastrzeżeń ,
zgłaszani przez przewodniczących klas. Na jedno miejsce mandatowe musi być zgłoszonych
przynajmniej dwóch kandydatów. Datę wyborów ogłasza komisja. Kampania wyborcza może
być prowadzona przez dwa tygodnie w formie plakatów, ulotek, spotkań z wyborcami,
gazetek, audycji /radiowęzeł /
Obowiązuje tajna formuła głosowania. Do wyboru wystarczy zwykła większość głosów
oddanych na kandydata. Jeśli dojdzie do sytuacji , w której dwóch kandydatów uzyska równą
liczbę głosów, wówczas decyzję o przydzieleniu mandatu podejmują przewodniczący klas po
wysłuchaniu opinii klasy.
Odwołanie od wyników głosowania przyjmuje komisja wyborcza w terminie do trzech dni po
ogłoszeniu wyników wyboru.
Głos zostaje uznany za nieważny, jeśli nazwisko i imię kandydata zapisane jest nieczytelnie,
jeśli wyborca głosuje na dwóch lub więcej kandydatów.
R o z d z i a ł III
Wewnętrzna struktura organów samorządu uczniowskiego.
Tryb podejmowania uchwały.
Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera ze swego grona :
- przewodniczącego
- zastępcę przewodniczącego
- oraz dwóch członków.
Członkowie zarządu / także przewodniczący / mogą być odwoływani na wniosek większości
głosów samorządu uczniowskiego.
Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków organu.
R o z d z i a ł IV
Ramowy plan działania organów samorządu uczniowskiego.
Rada Samorządu Uczniowskiego zbiera się co dwa tygodnie w piątek na długiej przerwie, by
omówić sprawy bieżące, a także przydzielić zadania do wykonania. Rada opracowuje również
kalendarz imprez oraz program działalności i przedstawia do końca września całej
społeczności uczniowskiej.
R o z d z i a ł V
Uprawnienia Rady Samorządu Uczniowskiego.
Rada Samorządu przedstawia Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi gimnazjum opinie i
wnioski we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności :
a) opiniuje pracę ocenionych nauczycieli,
b) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i
promowania, form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności,
c) ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami,
d) ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej
i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w
porozumieniu z dyrektorem gimnazjum,
e) ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna
samorządu uczniowskiego.
R o z d z i a ł VI
Zasady opracowania opinii o pracy nauczyciela.
Samorząd może opiniować pracę nauczyciela na prośbę dyrektora.
Samorząd również sam może zwrócić się do dyrektora z prośbą o
umożliwienie opiniowania pracy nauczyciela.
Opiniowanie odbywa się na podstawie specjalnie przygotowanej ankiety.
R o z d z i a ł VII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy
samorządu uczniowskiego.
Źródłem pozyskiwania funduszy są dobrowolne wpłaty społeczności
uczniowskiej :
- darowizny,
- zyski z organizowanych loterii, /prowizje od prowadzonej działalności usługowej /.
Fundusze przeznaczone są na zakup nagród za bardzo dobre wyniki w
nauce i wzorowe zachowanie, za udział w konkursach i dla laureatów
olimpiad oraz zakup kwiatów na uroczystości szkolne /dla zaproszonych
gości, wiązanki składane pod obeliskiem itp./
Pieniądze są przechowywane na koncie samorządu uczniowskiego
Gimnazjum w Malczycach , którego imiennym pełnomocnikiem jest
opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Opiekun S. U. prowadzi zeszyt wpływów i wydatków. Dokumenty
potwierdzające ( obroty ) ruch finansowy, to rachunki uproszczone lub
pisemne, oświadczenia o rodzaju dokonanej operacji.
R o z d z i a ł VIII
Sposób dokumentowania działalności organów i informacji.
Samorząd Uczniowski prowadzi kronikę szkolną. Zapisuje w niej
sprawozdania z imprez, świąt oraz najważniejszych wydarzeń.
Samorząd Uczniowski prowadzi również tablicę informacyjną
umieszczoną w holu. Zebrania Rady są protokołowane.
Samorząd używa pieczęci prostokątnej o treści :
Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Malczycach
R o z d z i a ł IX
Postanowienia końcowe.
1. Samorząd Uczniowski w swej działalności współpracuje z innymi
organami szkoły :
- dyrektorem szkoły
- Radą Pedagogiczną
- Radą Rodziców.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym w
określonych punktach obrad Rady Pedagogicznej.
Przewodniczący Zarządu jest pośrednikiem między uczniem, a innymi organami gimnazjum.
2. Droga postępowania w sprawach konfliktowych jest następująca :
uczeń - Przewodniczący Rady S. U. – opiekun S. U. – nauczyciel
występujący w sporze.
W przypadku braku porozumienia sprawa jest kierowana do dyrektora, którego decyzja jest
ostateczna.
3. Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować regulamin Samorządu
Uczniowskiego w drodze cząstkowych głosowań na zebraniach w poszczególnych
oddziałach.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego