Regulamin organizacji apeli i uroczystości szkolnych - Gimnazjum 2015

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulaminy
Regulamin organizacji apeli i uroczystości szkolnych
w Gimnazjum w Malczycach
1. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie
spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia w gabinetach lekcyjnych.
2. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek:
* sprawdzić obecność uczniów w klasie,
* sprawdzić, czy uczniowie posiadają odpowiedni strój (obuwie zamienne,
ewentualnie strój galowy)
* odnotować w zeszycie uwag ewentualny brak odpowiedniego stroju u ucznia,
* przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w
trakcie uroczystości szkolnej oraz szacunku do symboli narodowych.
3. Po spotkaniu w klasie, nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce
uroczystości, a uczniowie zajmują miejsca według wyznaczonych miejsc dla
klasy.
4. Nauczyciel zajmuje miejsce razem z uczniami klasy.
5. Uroczystość prowadzą członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego.
6. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają
miejsce zorganizowanej uroczystości, według kolejności zgodnej z planem
rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas.
7. Klasa lub grupa organizująca imprezę odpowiada za pozostawienie porządku
na sali gimnastycznej.
8. Sprzęt nagłaśniający obsługuje dwójka uczniów wyznaczona przez
nauczyciela organizującego uroczystość szkolną.
9. Nauczyciel organizujący uroczystość szkolną ma prawo w porozumieniu z
nauczycielami, zaangażować uczniów szkoły do organizacji imprezy. Ma
również obowiązek informować nauczycieli o ewentualnym zwolnieniu ucznia z
zajęć lekcyjnych np. na przeprowadzenie próby.
10. Nadzór nad organizacją każdej uroczystości szkolnej sprawuje dyrektor
szkoły.
11. Organizator uroczystości lub apelu szkolnego jest zobowiązany, na co
najmniej tydzień przed jej zorganizowaniem, do przedstawienia dyrektorowi
szkoły harmonogramu – scenariusza imprezy. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego