Gimnazjum w Malczycach


Idź do spisu treści

Menu główne:


Regulamin dowożenia

Najważniejsze dokumenty > Regulaminy

Regulamin dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Malczycach


1. Organizatorem dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Malczycach jest Gmina Malczyce.

2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki dla autobusu.

3. Autobus szkolny przywozi i odwozi dzieci z miejsca do tego wyznaczonego (tj. sprzed bramki szkolnej i wyznaczonych przystanków).

4. Nauczyciel – opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na przystanku w swojej miejscowości.

5. Za bezpieczeństwo dzieci dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przybyciu do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice.

6. Uczniowie wsiadają do autobusu w ustalonym porządku, bez rozpychania się.

7. Nauczyciel – opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.

8. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek zajmowanego miejsca, przestrzegają ustalonych zasad.

9. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno głośno rozmawiać, krzyczeć używać wulgarnego słownictwa, przepychać się, zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy, śmiecić.

10. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.

11. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

12. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

13. Uczniowie /rodzice/ zostają zapoznani z rozkładem jazdy autobusu na początku roku szkolnego /na pierwszych zebraniach/.

14. W czasie wsiadania, jazdy i wysiadania uczniowie podporządkowują się decyzjom nauczyciela – opiekuna.

15. Uczniowie zobowiązani są do jazdy wyznaczonym kursem. W przypadku zmiany planu w danym dniu mogą jechać wcześniejszym kursem tylko wówczas, gdy są wolne miejsca i za zgodą nauczyciela – opiekuna.

16. O niestosownym zachowaniu ucznia nauczyciel – opiekun informuje wychowawcę lub pedagoga szkolnego, a ci rodziców ucznia.

17. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny zachowania.

18. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia nauczycieli – opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów. W przypadku braku reakcji rodziców na powtarzające się negatywne zachowania uczniów nauczyciel ma obowiązek odmówić uczniowi korzystania z dowożenia.

19. Uczeń korzystający z dowozów może wrócić innym kursem pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców i wolnego miejsca w autobusie.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego